top of page

יעוץ ספורטיבי - תכניות אימון מתקדמות

תכנית האימון תיקבענה בהתאם למטרות ויעדי המתאמן. בעת בחירת התרגילים ובניית תכנית אימונים מחובתם של מאמני הכושר, פיזיולוגים של מאמץ ואנשי מקצוע בתחום הפעילות הגופנית להכיר היטב את המתאמן ממצבו הבריאותי, גילו, כושרו הגופני, רקע אימוניו הקודם וכן בשיקולים ומשתנים נוספים כמו מספר האימונים השבועי, הזמן המוקדש לכל אימון והציוד העומד לרשותו של המתאמן.

על תכנית האימון להתבסס על עקרונות הכושר הגופני. האיזון הנכון בין תדירות האימונים, עוצמת האימון ומשך האימון תביא לאפקט אימון מיטבי ומכאן להשגת היעדים והמטרות שהוגדרו בתחילת הדרך.

תכנית האימונים שארשום בעבורך תבנה בצורה מקצועית, מפורטת וברורה. תכנית האימון תכלול חלוקה אידאלית ויצירתית של שרירי הגוף, שימוש בשיטות אימון מתקדמות, תלווה באיורים ושמות התרגילים, תכלול את מספר חזרות והסטים, את זמני המנוחה והתאוששות בין הסטים והתרגילים השונים.

bottom of page